Over stichting REGENBOOGBUURT

Stichting Regenboogbuurt is opgericht door buurtbewoners in 2017. Wij zetten ons in om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt als jong cultureel erfgoed binnen én buiten Almere in het algemeen, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen in het bijzonder. Niet alleen op de huizen maar ook bij de inrichting en beplanting van de openbare ruimte, inclusief zwart staal als duurzaam materiaal voor straatmeubilair en de erfscheidingen langs de openbare ruimte.

Daartoe onderhouden wij contacten met veel partijen, waaronder de initiatiefnemers van deze bijzondere buurt en haar huidige bewoners, en leggen ook nieuwe contacten.
Daarnaast bouwen we aan een informatiecentrum om fysiek en online steeds meer informatie te kunnen delen over de buurt en haar geschiedenis en achtergronden. Je kunt dit vinden via www.regenboogbuurt.nl/overderegenboogbuurt
Ook is een manifest met aanbevelingen ontwikkeld die kunnen helpen om de originele ontwerpvisie van de Regenboogbuurt in stand te houden. Je kunt dit lezen en onderschrijven via www.regenboogbuurt.nl/manifest
Bovendien ontwikkelen we regelmatig nieuwe manieren om de Regenboogbuurt te ontdekken. Je kunt ze vinden via www.regenboogbuurt.nl/ontdekderegenboogbuurt

Wil je meedoen met het organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen voor jong en oud in, over, voor, door en met (bewoners van) de Regenboogbuurt, die zichtbaar maken dat in deze buurt kleur en architectuur, natuur, cultuur en erfgoed verenigd zijn ?
Je bent van harte welkom ! www.regenboogbuurt.nl/contact

Bestuursleden (onbezoldigd):
Karin Kruijff (voorzitter)
Frans Luke (penningmeester)
Diana van Diepen (secretaris)

Uit onze statuten:
Op 27 januari 2017 is de Stichting Regenboogbuurt opgericht. De stichting heeft ten doel het behoud en de bescherming van het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere als geheel, en van het geregisseerde en het gedetailleerde kleurgebruik in bebouwing, inrichting en beplanting in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

    • gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt te verzamelen, beschikbaar te stellen en actief te delen;
    • bewoners, belanghebbenden en (mogelijke) belangstellenden voor te lichten en zo mogelijk te activeren om bij te dragen aan de instandhouding van de Regenboogbuurt;
    • te onderzoeken hoe mogelijke en gewenste innovaties kunnen worden toegepast;
    • te streven naar een officiële status van jong cultureel erfgoed voor de gehele Regenboogbuurt.